MODA

DeeZee.pl i Stereostore.pl zapraszają do konkursu!

Zapraszamy do świata kolorowych gadżetów, w którym każdy znajdzie dla siebie drobiazg oddający indywidualny i niepowtarzalny styl.  Stereostore.pl inspiruje się 4 stolicami mody: Londynem, Tokio, Hongkongiem i Nowym Jorkiem. Podpatruje największe pokazy, trendsetterki i tworzy specjalne kolekcje Funny, Candies, Happysad i Folky.  Dodatki stereostore.pl są unikatowe i w krótkich seriach. Gwiazdy chcą nosić STEREO. Mamy nadzieję, że Wy także ich polubicie :)

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie w którym możecie wygrać:
1 miejsce – 4 zestawy (Princess, Funny, Disco, Rock)

ZESTAW ROCK

ZESTAW DISCO

ZESTAW FUNNY

ZESTAW PRINCESS


2 miejsce – 3 dowolnie wybrane zestawy

3 miejsce – 2 dowolnie wybrane zestawy

4 miejsce -1 dowolnie wybrany zestaw

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Skomponuj stylizację składającą się z akcesoriów STEREO w połączeniu z obuwiem DEEZEE i zgłoś ją do naszego konkursu. Dodaj hasło reklamujące Twoją kompozycję.

2. Aby zgłosić zdjęcie do konkursu, należy je dodać do profilu DeeZee na Facebooku (kliknij tutaj)

Jak wyłonimy zwyciężczynię?

O wygranej zadecyduje komisja składająca się z przedstawiciela obu marek; DEEZEE oraz STEREO. Pod uwagę będziemy brali również ilość komentarzy i „lubię to” pod poszczególną kompozycją, jednak ilość oddanych głosów nie będzie miała wpływu na wybór Jury.

Przykładowa kompozycja:

Regulamin konkursu “DeeZee i Stereo” (“Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu pod nazwą “DeeZee i Stereo” zwanego dalej “Konkursem” jest DeeZee Dominika Żak z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 6/29, 01-167 Warszawa, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Stereo.pl, zwana dalej “Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.facebook.com/pages/wwwdeezeepl/286269055386 zwanego dalej “Serwisem”, w dniach od 3 listopada do dnia 10 listopada 2010 roku.
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu internetowym Facebook.com.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 3 listopada 2010 roku, do dnia 10 listopada 2010 roku do godziny 23:59:
a) zalogować się na stronie konkursowej zamieszczonej w Serwisie,
b) zamieścić w Serwisie zdjęcie przedstawiające kompozycję składającą się z akcesoriów STEREO oraz butów DEEZEE
c) dodać krótki słowny opis zdjęcia zgłoszonego do Konkursu.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.
3. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia na stronach Serwisu
4. Poprzez nadesłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną do dnia 31 października 2010 roku.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są zestawy akcesoriów marki STEREO
2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika
3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.
5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
§ 6. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest DeeZee Dominika Żak.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Joanna Kieryk - Specjalista ds. Social Media DeeZee.pl

Poprzedni post
01/11/2010
Następny post
01/11/2010

Komentarze są zamknięte.